Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe Skelte Willems, met maatschappelijke zetel te Groenenborgerlaan 226 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0661.656.202, uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, hierna beschreven.

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak). De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van klantenbeheer:
 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van u zelf, dan wel uw vennootschap, opdrachtgever of werkgever ontvangen en kunnen worden aangevuld met persoonsgegevens verkregen uit publieke bronnen (b.v. uw website, sociale media, …).

 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak). Leveranciersbeheer betreft onze relatie met eenieder die producten of diensten aan ons levert. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van leveranciersbeheer:
 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van u zelf, dan wel via uw vennootschap, opdrachtgever of werkgever ontvangen en kunnen worden aangevuld met persoonsgegevens verkregen uit publieke bronnen (b.v. uw website, sociale media, …).

 • (Direct) marketing (gerechtvaardigde belangen, nl. de vrijheid van ondernemen of toestemming). Wij kunnen onze klanten of andere personen die interesse tonen in onze onderneming persoonlijk informeren over onze activiteiten.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt in het kader van direct marketing:

 • Identificatiegegevens;
 • Beroep en betrekking;
 • Public relations (gerechtvaardigde belangen, nl. de vrijheid van ondernemen). Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens om onze contacten uit te nodigen voor onze evenementen en activiteiten. Beeld- en geluidsmaterialen die wij maken in het kader van onze activiteiten kunnen worden aangewend om informatie te delen over onze activiteiten.
 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken.
 • Beeld- en geluidsopnames.
 • De naleving van wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting). In het kader van wettelijke verplichtingen die op ons rusten, kan het noodzakelijk zijn bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens ter naleving van wettelijk verplichtingen:

 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens).
 • Klachten- en geschillenbeheer (gerechtvaardigde belangen, nl. de opvolging van geschillen en de vrijheid van ondernemen). Indien wij een klacht van u zouden ontvangen of betrokken worden in een geschil met u, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk of nuttig zijn in het kader van de afhandeling daarvan.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens in het kader van klachten- en geschillenbeheer:

 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden (betalingsgegevens);
 • Bijkomende gegevens waarover wij reeds op andere gronden beschikken of die u overmaakt in het kader van een klacht of geschil.

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Misbruikpreventie: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;.
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact;
 • Public relations: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, in afwijking daarvan kan beeld- en geluidsmateriaal in het kader van public relations verwerkt worden gedurende de volledige exploitatieduur ervan, in overeenstemming met de duur van de rechten waarover wij beschikken;
 • Klachten- en geschillenbeheer: zo lang als nodig voor de opvolging van het geschil;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand.
 • In het kader van onze PR-activiteiten kunnen beeld- en geluidsopnames m.b.t. onze activiteiten worden gedeeld op sociale media, op onze website en met zowel interne als externe personen die geïnteresseerd kunnen zijn in onze activiteiten.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie;
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”);
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit).

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden. Dit betekent dat u zich, afhankelijk van uw concrete situatie, wel of niet op bepaalde van deze rechten kan beroepen. In het bijzonder wensen wij u te wijzen op de toepasselijke uitzonderingsbepalingen met betrekking tot verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit, behouden wij ons het recht voor uw identiteit te controleren.

Indien u een klacht wenst in te dienen, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen, teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Email: info@skelte.be

Adres: Groenenborgerlaan 226 2610 Wilrijk

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen, in welk geval wij de gewijzigde versie op onze website zullen publiceren. Gelieve op regelmatige basis deze privacyverklaring te bekijken, zodat u steeds over de meest recente versie beschikt. In geval van wezenlijke wijzigingen, die op u betrekking hebben, stellen wij u daarvan tevens per e-mail in kennis.

Wij maken gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies om gegevens m.b.t. de prestaties en het gebruik van deze website te verzamelen & analyseren, om sociale netwerkfunctionaliteiten aan te bieden en onze content & advertenties te verbeteren en personaliseren. Bekijk onze privacy policy voor meer informatie.